Tại sao con mình không thích học?

Tại sao con mình không thích học?