Tôi đã tuyển đúng nhân viên chưa?

Tôi đã tuyển đúng nhân viên chưa?